Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace č. 4 (17. 9. 2021)

17. 9. 2021
Týden 20. - 25. 9. 2021 

ČJ 
• kořen, předpona, přípona, koncovka
• slova příbuzná
• odvozování slov předponami a příponami
• přísloví - práce skupin

MA
• pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu
• jednoduché rovnice

MA - GE
opakujeme
• rovina, prostor
• bod, přímka, polopřímka, úsečka, úhel


• rudy (železné rudy, drahé kovy, energetické suroviny)

VL
• život v barokní době
• Bystřicko - rybníky (přesunuto z minulého týdne)

VV, PČ
• výtvarné hry s deštníky

HV
• zpíváme "lidovky"

PROVĚRKY
21. 9. ČJ - opakovací prověrka
22. 9. MA - pětiminutovky - násobení a dělení
23. 9. ČJ - doplňovací cvičení s přípravou
24. 9. ČJ - otázky na přečtený text

RŮZNÉ:
V rámci výuky shlédneme ve středu 22. září v divadle U Jelena přírodovědný program. Cena 50 korun za dítě bude odečtena z třídního fondu.

DOPORUČENÍ
Procvičujte vzory a koncovky podstatných jmen.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Celý školní řád pro školní rok 2021/2022 je k nahlédnutí na stránkách školy.
Vyjímám několik částí a cituji:
Omlouvání žáků
• Pro omlouvání žáků platí, že známá nepřítomnost se omlouvá předem zápisem v omluvném listu žákovské knížky (notýsku); v případě neočekávané nepřítomnosti (nemoc, …) je nutné do 24 hodin od počátku nemoci omluvit žáka (možno i telefonicky) a později doložit písemně důvod jeho nepřítomnosti.
• Omluvenku od lékaře, v případě nemoci přesahující 3 dny (v odůvodněných případech), stvrdí rodiče svým podpisem.
Uvolňování žáků 
• Na 3 dni uvolňuje třídní učitel
• Na více dní ředitel školy prostřednictvím třídního učitele. Žádost musí být vyplněna předem, obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, třídu, dobu nepřítomnosti, důvod a přílohu (látka probíraná v době uvolnění žáka). Tiskopis je možné si vyzvednout u třídního učitele nebo v ředitelně. Tiskopis je také možné stáhnout na webových stránkách školy.
Výchovná opatření:
Pochvaly:
Pochvala ředitele školy se uděluje za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci
Pochvala třídního učitele se uděluje za projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci
Kázeňská opatření:
za zápis v žákovském průkazu týkající se zapomínání 1 bod, za zápis v žákovském průkazu týkající se chování 3 body
Napomenutí třídního učitele 6 až 10 bodů
Důtka třídního učitele 11 až 15 bodů
Důtka ředitele školy 16 až 20 bodů
• 2. stupeň z chování za chování neslučitelné se školním řádem, opakované vulgární nebo hrubé vystupování vůči spolužákům a pracovníkům školy, opakované neplnění školních povinností, kyberšikana.
• 3. stupeň z chování za neomluvené absence přesahující 6 hodin, požívání a distribuce psychotropních látek, kouření, krádeže